فروشگاه تکنما شاپ | نمایندگی رسمی محصولات تکنماhttps://taknamashop.comفروشگاه تکنما شاپ | نمایندگی رسمی محصولات تکنماfaفروشگاه تکنما شاپ | نمایندگی رسمی محصولات تکنماhttps://taknamashop.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://taknamashop.com162130فروشگاه تکنما شاپ | نمایندگی رسمی محصولات تکنماCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 آیفون تصویری تکنما مدل D43 https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-D43 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-d43.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/QuFCb/vt/frame?recom=none&amp;startTime=1" width="320" height="240"></iframe></div></p><hr/> Monday, November 28, 2022 آیفون تصویری تکنما مدل C43 ارتباط داخلی https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-C43 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-c43.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/8GYip/vt/frame?recom=none&amp;startTime=1" width="320" height="240"></iframe></div></p><hr/> Wednesday, November 30, 2022 آیفون تصویری تکنما مدل C70 ارتباط داخلی https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-C70 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-c70.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/8GYip/vt/frame?recom=none&amp;startTime=1" width="320" height="240"></iframe></div></p><hr/> Wednesday, November 30, 2022 پکیج دو واحدی تکنما https://taknamashop.com/product/پکیج-دو-واحدی-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-دو-واحدی-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 آیفون تصویری تکنما مدل D70 https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-D70 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-d70.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/QuFCb/vt/frame?recom=none&amp;startTime=1" width="320" height="240"></iframe></div></p><hr/> Sunday, August 21, 2022 آیفون تصویری تکنما مدل C70M حافظه دار ارتباط داخلی https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-C70M <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-c70m.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 30, 2022 آیفون تصویری تکنما مدل C43M حافظه دار ارتباط داخلی https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-C43M <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-c43m.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 30, 2022 پنل 1 واحدی نامبرینگ تکنما مدل ODS E11 https://taknamashop.com/product/پنل-1-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-ODS-E11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-1-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-ODS-E11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 پکیج یک واحدی تکنما https://taknamashop.com/product/پکیج-یک-واحدی-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-یک-واحدی-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 آیفون تصویری تکنما مدل D43M حافظه دار https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-D43M <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-d43m.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 30, 2022 قفل برقی یوتاب مدل 898 https://taknamashop.com/product/قفل-برقی-یوتاب-مدل-898 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قفل-برقی-یوتاب-مدل-898.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 6, 2022 پنل کدینگ تکنما مدل K34P https://taknamashop.com/product/پنل-کدینگ-تکنما-مدل-K34P <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-کدینگ-تکنما-مدل-K34P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 جک دو لنگه شفت کوتاه محک https://taknamashop.com/product/جک-دو-لنگه-شفت-کوتاه-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-دو-لنگه-شفت-کوتاه-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 پنل 1 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K20 1UM https://taknamashop.com/product/پنل-1-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K20-1UM <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-1-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K20-1UM.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 آیفون تصویری تکنما مدل D70M حافظه دار https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-D70M <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-d70m.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 30, 2022 پنل 2 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K20 2UM https://taknamashop.com/product/پنل-2-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K20-2UM <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-2-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K20-2UM.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 تگ درب باز کن تکنما https://taknamashop.com/product/تگ-درب-باز-کن-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/تگ-درب-باز-کن-آیفون-تصویری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 پنل 4 واحدی نامبرینگ ستونی تکنما https://taknamashop.com/product/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-ستونی-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-ستونی-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 جک پارکینگی بتا مدل فاب 400 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-بتا-مدل-فاب-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-بتا-مدل-فاب-400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 17, 2022 قفل برقی کاویان ضامن دار https://taknamashop.com/product/قفل-برقی-کاویان-ضامن-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/قفل-برقی-کاویان-ضامن-دار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 12, 2022 جک دو لنگه شفت بلند محک https://taknamashop.com/product/جک-دو-لنگه-شفت-بلند-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-دو-لنگه-شفت-بلند-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 پنل 3 واحدی نامبرینگ ستونی و کارتی تکنما https://taknamashop.com/product/پنل-3-واحدی-نامبرینگ-ستونی-و-کارتی-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-3-واحدی-نامبرینگ-ستونی-و-کارتی-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 پنل 2 واحدی نامبرینگ تکنما مدل ODS E21 https://taknamashop.com/product/پنل-2-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-ODS-E21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-2-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-ODS-E21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 پنل 4 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K22M https://taknamashop.com/product/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K22M <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K22M.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 پنل 4 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K22C https://taknamashop.com/product/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K22C <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K22C.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 پنل کدینگ تکنما مدل K34PC https://taknamashop.com/product/پنل-کدینگ-تکنما-مدل-K34PC <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-کدینگ-تکنما-مدل-K34PC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 قاب باران گیر بلند تکنما https://taknamashop.com/product/قاب-باران-گیر-بلند-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/قاب-باران-گیر-بلند-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 جک پارکینگی یوتاب مدل U10 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-یوتاب-مدل-U10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-یوتاب-مدل-U10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 24, 2022 کارت درب باز کن تکنما https://taknamashop.com/product/کارت-درب-باز-کن-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/کارت-درب-باز-کن-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 قاب باران گیر کوتاه تکنما https://taknamashop.com/product/قاب-باران-گیر-کوتاه-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/قاب-باران-گیر-کوتاه-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 منبع تغذیه تکنما مدل 1501 https://taknamashop.com/product/منبع-تغذیه-تکنما-مدل-1501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/منبع-تغذیه-تکنما-مدل-1501.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 آرام بند ریوبی مدل 8803 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-ریوبی-مدل-8803 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-ریوبی-مدل-8803.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 6, 2022 جک تک لنگه شفت بلند محک https://taknamashop.com/product/جک-تک-لنگه-شفت-بلند-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-تک-لنگه-شفت-بلند-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 پنل 3 واحدی نامبرینگ ستونی تکنما https://taknamashop.com/product/پنل-3-واحدی-نامبرینگ-ستونی-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-3-واحدی-نامبرینگ-ستونی-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 1 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-یک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 24, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 3 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 24, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 2 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 24, 2022 جک تک لنگه شفت کوتاه محک https://taknamashop.com/product/جک-تک-لنگه-شفت-کوتاه-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-تک-لنگه-شفت-کوتاه-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 6 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 24, 2022 آیفون تصویری تکنما مدل F10 حافظه دار ارتباط داخلی https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-F10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-f10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 30, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 4 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 24, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 5 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 24, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 8 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 24, 2022 آرام بند ریوبی مدل 8804 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-ریوبی-مدل-8804 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-ریوبی-مدل-8804.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 6, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 7 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 24, 2022 ماژول مالتی پلکسر تکنما مدل TSM V01 https://taknamashop.com/product/ماژول-مالتی-پلکسر-تکنما-مدل-TSM-V01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماژول-مالتی-پلکسر-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 جک پارکینگی یوتاب مدل 689 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-یوتاب-مدل-689 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-یوتاب-مدل-689.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 24, 2022 پکیج آیفون تصویری 4 واحدی تکنما شماره 16 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-4-واحدی-تکنما-شماره-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-4-واحدی-تکنما-شماره-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پنل کدینگ لمسی تکنما مدل E35LC https://taknamashop.com/product/پنل-کدینگ-لمسی-تکنما-مدل-E35LC <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-کدینگ-لمسی-تکنما-مدل-E35LC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 پنل 6 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K23M https://taknamashop.com/product/پنل-6-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K23M <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-6-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K23M.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 پنل 6 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K23C https://taknamashop.com/product/پنل-6-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K23C <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-6-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K23C.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 جک پارکینگ سوزوکی مدل SZ400NEW https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-سوزوکی-مدل-SZ400NEW <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-سوزوکی-مدل-SZ400NEW.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 24, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 11 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 1, 2022 جک پارکینگی نایس مدل Wingo A60 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-نایس-مدل-Wingo-A60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-نایس-مدل-Wingo-A60.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 14, 2022 قفل برقی یوتاب مدل 1093 https://taknamashop.com/product/قفل-برقی-یوتاب-مدل-1093 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قفل-برقی-یوتاب-مدل-1093.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 6, 2022 جک پارکینگی نایس مدل Too 3000 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-نایس-مدل-Too-3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-نایس-مدل-Too-3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 14, 2022 جک پارکینگ وی تو مدل کالیپسو 400 با قدرت 400 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-وی-تو-مدل-کالیپسو-400-با-قدرت-400-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-وی-تو-مدل-کالیپسو-400-با-قدرت-400-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 25, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 9 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-9.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 1, 2022 ماژول ایزولاتور تکنما مدل TDI V01 https://taknamashop.com/product/ماژول-ایزولاتور-تکنما-مدل-TDI-V01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماژول-ایزولاتور-تکنما-مدل-TDI-V01-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 14 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-14.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 2, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 12 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 1, 2022 آرام بند ریوبی مدل D2550 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-ریوبی-مدل-D2550 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-ریوبی-مدل-D2550.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 6, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 10 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 1, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 13 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-13.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 2, 2022 جک پارکینگی فادینی مدل HINDI 880 Sprint https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-فادینی-مدل-HINDI-880-Sprint <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-فادینی-مدل-HINDI-880-Sprint.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 16, 2022 جک پارکینگی BFT مدل A25 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-BFT-مدل-A25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-BFT-مدل-A25.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 1, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 15 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 2, 2022 پکیج آیفون تصویری 6 واحدی تکنما شماره 3 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-6-واحدی-تکنما-شماره-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-6-واحدی-تکنما-شماره-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 29, 2022 ماژول پخش کننده تصویر تکنما مدل TVD8 https://taknamashop.com/product/ماژول-پخش-کننده-تصویر-تکنما-مدل-TVD8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماژول-پخش-کننده-تصویر-تکنما-مدل-TVD8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 جک پارکینگی فادینی مدل نوپی 66 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-فادینی-مدل-نوپی-66 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-فادینی-مدل-نوپی-66.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 16, 2022 آرام بند کینگ نمره 5 مدل King K750 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-کینگ-نمره-5-مدل-King-K750 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-کینگ-نمره-5-مدل-King-K750.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 8, 2022 پکیج 4 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 15 https://taknamashop.com/product/پکیج-4-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-4-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 جک پارکینگ نایس مدل Too 4500 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-نایس-مدل-Too-4500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-نایس-مدل-Too-4500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 14, 2022 قفل برقی کاویان ریموتی https://taknamashop.com/product/قفل-برقی-کاویان-ریموتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قفل-برقی-کاویان-ریموتی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 12, 2022 پکیج آیفون تصویری 4 واحدی تکنما شماره 11 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-4-واحدی-تکنما-شماره-11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-4-واحدی-تکنما-شماره-11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 جک پارکینگ میلان مدل 600 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-میلان-مدل-600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-میلان-مدل-600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 24, 2022 پنل کدینگ لمسی تکنما مدل E35SC https://taknamashop.com/product/پنل-کدینگ-لمسی-تکنما-مدل-E35SC <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-کدینگ-لمسی-تکنما-مدل-E35SC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 جک پارکینگی یال x2 با قدرت 300 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-یال-x2-با-قدرت-300-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-یال-x2-با-قدرت-300-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 آرام بند سه زمانه فاتلس مدل D89 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-سه-زمانه-فاتلس-مدل-D89 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-دو-زمانه-فاتلس-مدل-D89.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 19, 2022 پنل 8 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K24M https://taknamashop.com/product/پنل-8-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K24M <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-8-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K24M.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 جک پارکینگ میلان مدل mohest400 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-میلان-مدل-mohest400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-میلان-مدل-mohest400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 24, 2022 جک سیماران 4s سیم کارتی با قدرت 300 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-سیماران-4s-سیم-کارتی-با-قدرت-300-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-سیماران-4s-سیم-کارتی-با-قدرت-300-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 17, 2022 جک پارکینگی لایف مدل اپتیمو یونی 3 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-لایف-مدل-اپتیمو-یونی-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-لایف-مدل-اپتیمو-یونی-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 23, 2022 پکیج آیفون تصویری چهار واحدی تکنما شماره 12 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-چهار-واحدی-تکنما-شماره-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-چهار-واحدی-تکنما-شماره-12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج چهار واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 13 https://taknamashop.com/product/پکیج-چهار-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-چهار-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-13.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج 4 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 14 https://taknamashop.com/product/پکیج-4-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-4-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-14.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 ماژول رابط جک تکنما مدل GCA V01 https://taknamashop.com/product/ماژول-رابط-جک-تکنما-مدل-GCA-V01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماژول-رابط-جک-تکنما-مدل--GCA-V01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 جک پارکینگ یال مدل x1 با قدرت 400 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-یال-مدل-x1-با-قدرت-400-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-یال-مدل-x1-با-قدرت-400-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 پنل 8 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K24C https://taknamashop.com/product/پنل-8-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K24C <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-8-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K24C.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 پکیج 6 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 4 https://taknamashop.com/product/پکیج-6-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-6-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 29, 2022 جک پارکینگی پروتکو مدل لیدر 4 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-پروتکو-مدل-لیدر-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-پروتکو-مدل-لیدر-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 25, 2022 آرام بند فاتلس 2 زمانه درب چوبی D74 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-فاتلس-2-زمانه-درب-چوبی-D74 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-فاتلس-2-زمانه-درب-چوبی-D74.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 19, 2022 پکیج شش واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 2 https://taknamashop.com/product/پکیج-شش-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-شش-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 29, 2022 قفل برقی حیاطی یوتاب بدون شستی مدل 1093 https://taknamashop.com/product/قفل-برقی-حیاطی-یوتاب-بدون-شستی-مدل-1093 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قفل-برقی-حیاطی-یوتاب-بدون-شستی-مدل-1093.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 10, 2022 آرام بند نمره 4 کینگ مدل King K740 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-نمره-4-کینگ-مدل-King-K740 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-نمره-4-کینگ-مدل-King-K740.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 8, 2022 جک پارکینگی ریلی فک مدل 844 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-ریلی-فک-مدل-844 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-ریلی-فک-مدل-844.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 30, 2022 جک درب ریلی فک مدل C851 https://taknamashop.com/product/جک-درب-ریلی-فک-مدل-C851 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-پارکینگی-ریلی-فک-مدل-C851.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 30, 2022 پکیج آیفون تصویری 5 واحدی تکنما شماره 16 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-5-واحدی-تکنما-شماره-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-5-واحدی-تکنما-شماره-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 پکیج شش واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 1 https://taknamashop.com/product/پکیج-شش-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-شش-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 29, 2022 جک ریلی درب پارکینگ بی اف تی مدل DEIMOS BT A600 https://taknamashop.com/product/جک-ریلی-درب-پارکینگ-بی-اف-تی-مدل-DEIMOS-BT-A600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-ریلی-درب-پارکینگ-بی-اف-تی-مدل-DEIMOS-BT-A600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 3, 2022 جک ریلی درب پارکینگ سیماران مدل فرار 1200 https://taknamashop.com/product/جک-ریلی-درب-پارکینگ-سیماران-مدل-فرار-1200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-ریلی-درب-پارکینگ-سیماران-مدل-فرار-1200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 جک پارکینگ لایف مدل اپتیمو یونی 5 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-لایف-مدل-اپتیمو-یونی-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-لایف-مدل-اپتیمو-یونی-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 23, 2022 جک پارکینگی ریلی فک مدل 740 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-ریلی-فک-مدل-740 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-ریلی-فک-مدل-740.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 27, 2022 ماژول سوئیچر تکنما مدل TPS V01 https://taknamashop.com/product/ماژول-سوئیچر-تکنما-مدل-TPS-V01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماژول-سوئیچر-تکنما-مدل-TPS-V01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 جک پارکینگی میلان مدل 500 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-میلان-مدل-500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-میلان-مدل-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 24, 2022 موتور درب ریلی فک مدل 746 https://taknamashop.com/product/موتور-درب-ریلی-فک-مدل-746 <img src='./Administrator/files/ProductPic/موتور-درب-ریلی-فک-مدل-746.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 30, 2022 آرام بند فاتلس دو زمانه مدل D53 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-فاتلس-دو-زمانه-مدل-D53 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-فاتلس-دو-زمانه-مدل-D53.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 19, 2023 آرام بند کینگ نمره 1 مدل K710 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-کینگ-نمره-1-مدل-K710 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-کینگ-نمره-مدل-K710.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 11, 2022 قفل برقی سیزا مدل الکتریکا https://taknamashop.com/product/قفل-برقی-سیزا-مدل-الکتریکا <img src='./Administrator/files/ProductPic/قفل-برقی-سیزا-مدل-الکتریکا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 12, 2022 قفل برقی سیزا مدل الکتریکا با کلید کامپیوتری https://taknamashop.com/product/قفل-برقی-سیزا-مدل-الکتریکا-با-کلید-کامپیوتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/قفل-برقی-سیزا-مدل-الکتریکا-با-کلید-کامپیوتری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 12, 2022 موتور ریلی درب پارکینگ جنیوس مدل Falcon-M8C https://taknamashop.com/product/موتور-ریلی-درب-پارکینگ-جنیوس-مدل-Falcon-M8C <img src='./Administrator/files/ProductPic/موتور-ریلی-درب-پارکینگ-جنیوس-مدل-Falcon-M8C.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 1, 2022 جک درب پارکینگ bft مدل BFT LUX G https://taknamashop.com/product/جک-درب-پارکینگ-bft-مدل-BFT-LUX-G <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-پارکینگ-bft-مدل-BFT-LUX-G.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 3, 2022 آرام بند دو زمانه فاتلس مدل D55 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-دو-زمانه-فاتلس-مدل-D55 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-دو-زمانه-فاتلس-مدل-D55.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 19, 2022 جک پارکینگ سیماران 4s با قدرت 300 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-سیماران-4s-با-قدرت-300-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-سیماران-4s-با-قدرت-300-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 17, 2022 پنل 4 واحدی نامبرینگ ستونی و کارتی تکنما https://taknamashop.com/product/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-ستونی-و-کارتی-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-ستونی-و-کارتی-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 2, 2022 آرام بند NHN دو زمانه مدل 510 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-NHN-دو-زمانه-مدل-510 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-NHN-دو-زمانه-مدل-510.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 14, 2022 آرام بند کینگ king k730 نمره 3 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-کینگ-king-k730-نمره-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-کینگ-king-k730-نمره-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 8, 2022 قفل برقی کاویان 10 کلید https://taknamashop.com/product/قفل-برقی-کاویان-10-کلید <img src='./Administrator/files/ProductPic/قفل-برقی-کاویان-10-کلید.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 12, 2022 آرام بند سه زمانه فاتلس مدل D86 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-سه-زمانه-فاتلس-مدل-D86 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-سه-زمانه-فاتلس-مدل-D86.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 19, 2022 جک پارکینگی بی اف تی BFT P4.5 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-بی-اف-تی-BFT-P4.5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-بی-اف-تی-BFT-P4.5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 3, 2022 جک پارکینگی وی تو کالیپسو 500 با قدرت 500 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-وی-تو-کالیپسو-500-با-قدرت-500-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-وی-تو-کالیپسو-500-با-قدرت-500-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 25, 2022 پکیج چهار واحدی تکنما شماره 8 https://taknamashop.com/product/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج چهار واحدی تکنما شماره 6 https://taknamashop.com/product/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 جک پارکینگ وی تو کالیپسو 600 با قدرت 500 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-وی-تو-کالیپسو-600-با-قدرت-500-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-وی-تو-کالیپسو-600-با-قدرت-500-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 25, 2022 پکیج یک واحدی تکنما شماره 3 https://taknamashop.com/product/پکیج-یک-واحدی-تکنما-شماره-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-یک-واحدی-تکنما-شماره-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 پکیج آیفون تصویری دو واحدی تکنما شماره 2 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-دو-واحدی-تکنما-شماره-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-دو-واحدی-تکنما-شماره-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج یک واحدی تکنما شماره 2 https://taknamashop.com/product/پکیج-یک-واحدی-تکنما-شماره-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-یک-واحدی-تکنما-شماره-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 پکیج یک واحدی تکنما شماره 5 https://taknamashop.com/product/پکیج-یک-واحدی-تکنما-شماره-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-یک-واحدی-تکنما-شماره-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 قفل برقی یوتاب 10 کلید مدل 1093 https://taknamashop.com/product/قفل-برقی-یوتاب-10-کلید-مدل-1093 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قفل-برقی-یوتاب-10-کلید-مدل-1093.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 15, 2022 پکیج آیفون تصویری دو واحدی تکنما شماره 11 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-دو-واحدی-تکنما-شماره-11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-دو-واحدی-تکنما-شماره-11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 جک پارکینگ ریلی یال مدل 1500 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-ریلی-یال-مدل-1500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-ریلی-یال-مدل-1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 23, 2022 پکیج آیفون تصویری 5 واحدی تکنما شماره 10 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-5-واحدی-تکنما-شماره-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-5-واحدی-تکنما-شماره-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 آرامبند فاتلس دو زمانه D84 درب شیشه ای https://taknamashop.com/product/آرامبند-فاتلس-دو-زمانه-D84-درب-شیشه-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرامبند-فاتلس-دو-زمانه-D84-درب-شیشه-ای.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 19, 2022 آرام بند NHN سه زمانه مدل 83V https://taknamashop.com/product/آرام-بند-NHN-سه-زمانه-مدل-83V <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-NHN-سه-زمانه-مدل-83V.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 14, 2022 پکیج یک واحدی تکنما شماره 4 https://taknamashop.com/product/پکیج-یک-واحدی-تکنما-شماره-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-یک-واحدی-تکنما-شماره-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 11, 2022 پکیج آیفون تصویری 7 واحدی تکنما شماره 7 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-7-واحدی-تکنما-شماره-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-7-واحدی-تکنما-شماره-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 پکیج چهار واحدی تکنما شماره 7 https://taknamashop.com/product/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج چهار واحدی تکنما شماره 5 https://taknamashop.com/product/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aپکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج آیفون تصویری تکنما 6 واحدی شماره 15 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-تکنما-6-واحدی-شماره-15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-تکنما-6-واحدی-شماره-15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 4, 2022 پکیج آیفون تصویری 5 واحدی تکنما شماره 15 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-5-واحدی-تکنما-شماره-15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-5-واحدی-تکنما-شماره-15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 پکیج آیفون تصویری تکنما 6 واحدی شماره 14 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-تکنما-6-واحدی-شماره-14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-تکنما-6-واحدی-شماره-14.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 4, 2022 جک پارکینگی جنیوس مدل G FLASH KIT 400 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-جنیوس-مدل-G-FLASH-KIT-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-جنیوس-مدل-G-FLASH-KIT-400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 1, 2022 پکیج آیفون تصویری هفت واحدی تکنما شماره 16 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-تکنما-شماره-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-تکنما-شماره-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 جک پارکینگ پروتکو مدل لیدر 5 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-پروتکو-مدل-لیدر-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-پروتکو-مدل-لیدر-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 25, 2022 پکیج آیفون تصویری دو واحدی تکنما شماره 3 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-دو-واحدی-تکنما-شماره-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aپکیج-آیفون-تصویری-دو-واحدی-تکنما-شماره-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج 7 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 14 https://taknamashop.com/product/پکیج-7-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-7-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-14.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 آرام یند بتا مدل BT100 https://taknamashop.com/product/آرام-یند-بتا-مدل-BT100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-یند-بتا-مدل-BT100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 18, 2022 ریموت جک پارکینگی محک https://taknamashop.com/product/ریموت-جک-پارکینگی-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/ریموت-جک-پارکینگی-محک.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img title="ریموت جک پارکینگی محک" src="https://taknamashop.com/Administrator/files/UploadFile/%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9.png" alt="ریموت جک پارکینگی محک" width="100%" /></p></p><hr/> Tuesday, June 7, 2022 پکیج آیفون تصویری 5 واحدی تکنما شماره 11 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-5-واحدی-تکنما-شماره-11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aپکیج-آیفون-تصویری-5-واحدی-شماره-11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 پکیج آیفون تصویری 5 واحدی تکنما شماره 12 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-5-واحدی-تکنما-شماره-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-5-واحدی-تکنما-شماره-12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 جک پارکینگی سیماران 6S بازو بلند https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-سیماران-6S-بازو-بلند <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-سیماران-6S-بازو-بلند.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 17, 2022 پکیج آیفون تصویری شش واحدی تکنما شماره 10 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-شش-واحدی-تکنما-شماره-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aپکیج-آیفون-تصویری-شش-واحدی-تکنما-شماره-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 4, 2022 جک پارکینگی سیماران 4L با قدرت 350 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-سیماران-4L-با-قدرت-350-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-سیماران-4L-با-قدرت-350-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 17, 2022 پکیج آیفون تصویری چهار واحدی تکنما شماره 10 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-چهار-واحدی-تکنما-شماره-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-چهار-واحدی-تکنما-شماره-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 آرام بند بتا مدل BT120 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-بتا-مدل-BT120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-بتا-مدل-BT120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 18, 2022 پکیج پنج واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 3 https://taknamashop.com/product/پکیج-پنج-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-پنج-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 پکیج آیفون تصویری دو واحدی تکنما شماره 5 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-دو-واحدی-تکنما-شماره-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-دو-واحدی-تکنما-شماره-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج دو واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 10 https://taknamashop.com/product/پکیج-دو-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-دو-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 جک درب پارکینگ یال مدل kaper k1 https://taknamashop.com/product/جک-درب-پارکینگ-یال-مدل-kaper-k1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-پارکینگ-یال-مدل-kaper-k1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 جک پارکینگی یال مدل تیفون با قدرت 500 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-یال-مدل-تیفون-با-قدرت-500-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-یال-مدل-تیفون-با-قدرت-500-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 پکیج آیفون تصویری پنج واحدی تکنما شماره 13 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-پنج-واحدی-تکنما-شماره-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-پنج-واحدی-تکنما-شماره-13.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 پکیج آیفون تصویری 6 واحدی تکنما شماره 13 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-6-واحدی-تکنما-شماره-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-6-واحدی-تکنما-شماره-13.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 4, 2022 پکیج آیفون تصویری 8 واحدی تکنما شماره 6 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-8-واحدی-تکنما-شماره-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-8-واحدی-تکنما-شماره-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 11, 2022 جک پارکینگی فک مدل 412 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-فک-مدل-412 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-فک-مدل-412.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 27, 2022 پکیج آیفون تصویری 2 واحدی تکنما شماره 7 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-2-واحدی-تکنما-شماره-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-2-واحدی-تکنما-شماره-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج آیفون تصویری 7 واحدی تکنما شماره 11 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-7-واحدی-تکنما-شماره-11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-7-واحدی-تکنما-شماره-11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 آرام بند کینگ نمره 2 مدل K720 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-کینگ-نمره-2-مدل-K720 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-کینگ-نمره-2-مدل-K720.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 11, 2022 پکیج 5 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 6 https://taknamashop.com/product/پکیج-5-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-5-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 پکیج دو واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 8 https://taknamashop.com/product/پکیج-دو-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aپکیج-دو-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج چهار واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 9 https://taknamashop.com/product/پکیج-چهار-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-چهار-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-9.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج 5 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 14 https://taknamashop.com/product/پکیج-5-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-5-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-14.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 پکیج پنج واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 4 https://taknamashop.com/product/پکیج-پنج-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-پنج-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 پکیج آیفون تصویری شش واحدی تکنما شماره 5 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-شش-واحدی-تکنما-شماره-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-شش-واحدی-تکنما-شماره-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 3, 2022 جک پارکینگی سیماران مدل 4P https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-سیماران-مدل-4P <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-سیماران-مدل-4P.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 17, 2022 پکیج یک واحدی تکنما شماره 6 https://taknamashop.com/product/پکیج-یک-واحدی-تکنما-شماره-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aپکیج-یک-واحدی-تکنما-شماره-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 15, 2022 پکیج آیفون تصویری دو واحدی تکنما شماره 4 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-دو-واحدی-تکنما-شماره-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-دو-واحدی-تکنما-شماره-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج 7 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 9 https://taknamashop.com/product/پکیج-7-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-7-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-9.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 پکیج آیفون تصویری 6 واحدی تکنما شماره 9 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-6-واحدی-تکنما-شماره-9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-6-واحدی-تکنما-شماره-9.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 4, 2022 پکیج آیفون تصویری هفت واحدی تکنما شماره 4 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-تکنما-شماره-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-تکنما-شماره-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 6, 2022 پکیج هفت واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 3 https://taknamashop.com/product/پکیج-هفت-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-هفت-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 6, 2022 پکیج شش واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 16 https://taknamashop.com/product/پکیج-شش-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-شش-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 4, 2022 جک پارکینگی یال مدل پرایم p1 با قدرت 900 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-یال-مدل-پرایم-p1-با-قدرت-900-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-یال-مدل-پرایم-p1-با-قدرت-900-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 23, 2022 جک پارکینگی لایف مدل اپتیمو یونی 3 سیم کارت خور https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-لایف-مدل-اپتیمو-یونی-3-سیم-کارت-خور <img src='./Administrator/files/ProductPic/aجک-پارکینگی-لایف-مدل-اپتیمو-یونی-3-سیم-کارت-خور.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 27, 2022 پکیج 2 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 6 https://taknamashop.com/product/پکیج-2-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-2-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 جک پارکینگ جنیوس G FLASH KIT 300 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-جنیوس-G-FLASH-KIT-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-جنیوس-G-FLASH-KIT-300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 1, 2022 پکیج آیفون تصویری شش واحدی تکنما شماره 7 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-شش-واحدی-تکنما-شماره-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-شش-واحدی-تکنما-شماره-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 3, 2022 پکیج یک واحدی تکنما شماره 7 https://taknamashop.com/product/پکیج-یک-واحدی-تکنما-شماره-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-یک-واحدی-تکنما-شماره-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 15, 2022 جک درب پارکینگ یال مدل پرایم p3 با قدرت 700 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-درب-پارکینگ-یال-مدل-پرایم-p3-با-قدرت-700-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-پارکینگ-یال-مدل-پرایم-p3-با-قدرت-700-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 23, 2022 پکیج آیفون تصویری شش واحدی تکنما شماره 12 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-شش-واحدی-تکنما-شماره-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-شش-واحدی-تکنما-شماره-12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 4, 2022 پکیج 6 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 8 https://taknamashop.com/product/پکیج-6-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-6-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 3, 2022 پکیج آیفون تصویری 7 واحدی تکنما شماره 2 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-7-واحدی-تکنما-شماره-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-7-واحدی-تکنما-شماره-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 6, 2022 پکیج هشت واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 2 https://taknamashop.com/product/پکیج-هشت-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-هشت-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 11, 2022 جک پارکینگ فک مدل CBC 402 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-فک-مدل-CBC-402 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-فک-مدل-CBC-402.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 27, 2022 جک درب پارکینگ فک مدل 391 https://taknamashop.com/product/جک-درب-پارکینگ-فک-مدل-391 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-پارکینگ-فک-مدل-391.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 27, 2022 موتور ریلی درب پارکینگ v2 مدل آیروس https://taknamashop.com/product/موتور-ریلی-درب-پارکینگ-v2-مدل-آیروس <img src='./Administrator/files/ProductPic/موتور-ریلی-درب-پارکینگ-v2-مدل-آیروس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 26, 2022 جک پارکینگی یال مدل kaper k2 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-یال-مدل-kaper-k2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-یال-مدل-kaper-k2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 پکبج آیفون تصویری 7 واحدی تکنما شماره 8 https://taknamashop.com/product/پکبج-آیفون-تصویری-7-واحدی-تکنما-شماره-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکبج-آیفون-تصویری-7-واحدی-تکنما-شماره-8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 پکیج آیفون تصویری 5 واحدی تکنما شماره 9 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-5-واحدی-تکنما-شماره-9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکبج-آیفون-تصویری-5-واحدی-تکنما-شماره-9.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 آرام بند NHN دو زمانه مدل 350 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-NHN-دو-زمانه-مدل-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-NHN-دو-زمانه-مدل-350.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 14, 2022 جک پارکینگی درب ریلی بتا مدل F500 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-درب-ریلی-بتا-مدل-F500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-درب-ریلی-بتا-مدل-F500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 20, 2022 پکیج آیفون تصویری هشت واحدی تکنما شماره 16 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-هشت-واحدی-تکنما-شماره-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-هشت-واحدی-تکنما-شماره-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 12, 2022 جک درب پارکینگ v2 سیم کارتی مدل کالیپسو 400 https://taknamashop.com/product/جک-درب-پارکینگ-v2-سیم-کارتی-مدل-کالیپسو-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-پارکینگ-v2-سیم-کارتی-مدل-کالیپسو-400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 25, 2022 پکیج آیفون تصویری هفت واحدی تکنما شماره 6 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-تکنما-شماره-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-تکنما-شماره-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 جک هیدرولیکی پارکینگ فک مدل SBS402 https://taknamashop.com/product/جک-هیدرولیکی-پارکینگ-فک-مدل-SBS402 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-هیدرولیکی-پارکینگ-فک-مدل-SBS402.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 27, 2022 پکیج 5 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 7 https://taknamashop.com/product/پکیج-5-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-5-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 پکیج آیفون تصویری هفت واحدی تکنما شماره 15 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-تکنما-شماره-15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-تکنما-شماره-15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 پکیج آیفون تصویری تکنما هشت واحدی شماره 5 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-تکنما-هشت-واحدی-شماره-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-تکنما-هشت-واحدی-شماره-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 11, 2022 پکیج آیفون تصویری هشت واحدی تکنما شماره 8 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-هشت-واحدی-تکنما-شماره-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-هشت-واحدی-تکنما-شماره-8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 11, 2022 پکیج آیفون تصویری هفت واحدی تکنما شماره 10 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-تکنما-شماره-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-تکنما-شماره-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 پکیج 5 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 2 https://taknamashop.com/product/پکیج-5-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-5-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 12, 2022 پکیج 5 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 1 https://taknamashop.com/product/پکیج-5-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-5-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 12, 2022 پکیج آیفون تصویری 6 واحدی تکنما شماره 11 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-6-واحدی-تکنما-شماره-11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-6-واحدی-تکنما-شماره-11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 4, 2022 پکیج آیفون تصویری هشت واحدی تکنما شماره 9 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-هشت-واحدی-تکنما-شماره-9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-هشت-واحدی-تکنما-شماره-9.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 12, 2022 جک پارکینگی بتا مدل فاب 600 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-بتا-مدل-فاب-600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-بتا-مدل-فاب-600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 18, 2022 پکیج پنج واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 8 https://taknamashop.com/product/پکیج-پنج-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-پنج-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 پکیج هشت واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 7 https://taknamashop.com/product/پکیج-هشت-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-هشت-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 11, 2022 پکیج آیفون تصویری 7 واحدی تکنما شماره 13 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-7-واحدی-تکنما-شماره-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-7-واحدی-تکنما-شماره-13.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 پکیج 8 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 14 https://taknamashop.com/product/پکیج-8-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-8-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-14.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 12, 2022 پکیج هشت واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 10 https://taknamashop.com/product/پکیج-هشت-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-هشت-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 12, 2022 جک پارکینگی ریلی وی 2 مدل GOLD 800 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-ریلی-وی-2-مدل-GOLD-800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-ریلی-وی-2-مدل-GOLD-800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 26, 2022 پکیج آیفون تصویری هفت واحدی شماره 1 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-شماره-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-شماره-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 6, 2022 پکیج آیفون تصویری هشت واحدی تکنما شماره 1 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-هشت-واحدی-تکنما-شماره-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-هشت-واحدی-تکنما-شماره-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 11, 2022 پکیج آیفون تصویری تکنما هشت واحدی شماره 11 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-تکنما-هشت-واحدی-شماره-11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-تکنما-هشت-واحدی-شماره-11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 12, 2022 جک پارکینگی یال پرایم مدل P2 با قدرت 800 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-یال-پرایم-مدل-P2-با-قدرت-800-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-یال-پرایم-مدل-P2-با-قدرت-800-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 23, 2022 پکیج 8 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 15 https://taknamashop.com/product/پکیج-8-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-8-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 12, 2022 پکیج آیفون تصویری هفت واحدی تکنما شماره 12 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-تکنما-شماره-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-هفت-واحدی-تکنما-شماره-12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 9, 2022 جک پارکینگی فادینی هیدرولیکی Hindi 880 L https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-فادینی-هیدرولیکی-Hindi-880-L <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-فادینی-هیدرولیکی-Hindi-880-L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 16, 2022 جک درب ریلی بتا مدل F550M https://taknamashop.com/product/جک-درب-ریلی-بتا-مدل-F550M <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-ریلی-بتا-مدل-F550M.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 20, 2022 جک پارکینگ نایس مدل Wingo 5024 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگ-نایس-مدل-Wingo-5024 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگ-نایس-مدل-Wingo-5024.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 22, 2022 جک ریلی درب پارکینگ نایس مدل TH 1500 https://taknamashop.com/product/جک-ریلی-درب-پارکینگ-نایس-مدل-TH-1500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-ریلی-درب-پارکینگ-نایس-مدل-TH-1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 15, 2022 پکیج 5 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 5 https://taknamashop.com/product/پکیج-5-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-5-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 13, 2022 پکیج 8 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 3 https://taknamashop.com/product/پکیج-8-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-8-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 11, 2022 جک پارکینگی V2 مدل MOOV https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-V2-مدل-MOOV <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-V2-مدل-MOOV.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 25, 2022 موتور درب ریلی پارکینگ وی 2 مدل آیروس 1200 https://taknamashop.com/product/موتور-درب-ریلی-پارکینگ-وی-2-مدل-آیروس-1200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/موتور-درب-ریلی-پارکینگ-وی-2-مدل-آیروس-1200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 26, 2022 پکیج آیفون تصویری 8 واحدی تکنما شماره 12 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-8-واحدی-تکنما-شماره-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-8-واحدی-تکنما-شماره-12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 12, 2022 جک پارکینگی هیدرولیکی فادینی HINDI 880M https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-هیدرولیکی-فادینی-HINDI-880M <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-هیدرولیکی-فادینی-HINDI-880M.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 16, 2022 جک پارکینگی هیدرولیکی فک مدل SB400 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-هیدرولیکی-فک-مدل-SB400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-هیدرولیکی-فک-مدل-SB400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 27, 2022 جک پارکینگی وی تو مدل YRON https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-وی-تو-مدل-YRON <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-وی-تو-مدل-YRON.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 25, 2022 جک پارکینگی نایس مدل TOO 3024 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-نایس-مدل-TOO-3024 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-نایس-مدل-TOO-3024.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 13, 2022 پکیج آیفون تصویری 8 واحدی تکتما شماره 4 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-8-واحدی-تکتما-شماره-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-8-واحدی-تکتما-شماره-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 11, 2022 پکیج آیفون تصویری 8 واحدی تکنما شماره 13 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-8-واحدی-تکنما-شماره-13 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-8-واحدی-تکنما-شماره-13.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 12, 2022 آیفون تصویری تکنما مدل TZ143 https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZ143 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZ143.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 27, 2022 پکیج 7 واحدی آیفون تصویری تکنما شماره 5 https://taknamashop.com/product/پکیج-7-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-7-واحدی-آیفون-تصویری-تکنما-شماره-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 جک درب پارکینگ نایس مدل TOONA 4024 https://taknamashop.com/product/جک-درب-پارکینگ-نایس-مدل-TOONA-4024 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-پارکینگ-نایس-مدل-TOONA-4024.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 13, 2022 پکیج سه واحدی تکنما شماره 16 https://taknamashop.com/product/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-سه-واحدی-تکنما-شماره-16.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 2, 2022 جک درب ریلی فک مدل C720 https://taknamashop.com/product/جک-درب-ریلی-فک-مدل-C720 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-ریلی-فک-مدل-C720.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 27, 2022 آرام بند سه زمانه NHN مدل 85V https://taknamashop.com/product/آرام-بند-سه-زمانه-NHN-مدل-85V <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-سه-زمانه-NHN-مدل-85V.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 14, 2022 جک پارکینگی کانه گیتس مدل win 6 kit https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-کانه-گیتس-مدل-win-6-kit <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-کانه-گیتس-مدل-win-6-kit.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 23, 2022 جک پارکینگی نایس مدل TOONA 7 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-نایس-مدل-TOONA-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-نایس-مدل-TOONA-7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 14, 2022 جک پارکینگی یال مدل کاستومایز با قدرت 1000 کیلوگرم https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-یال-مدل-کاستومایز-با-قدرت-1000-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-یال-مدل-کاستومایز-با-قدرت-1000-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 23, 2022 جک درب پارکینگ پروتکو مدل ACE https://taknamashop.com/product/جک-درب-پارکینگ-پروتکو-مدل-ACE <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-پارکینگ-پروتکو-مدل-ACE.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 25, 2022 پنل 3 واحدی آنالوگ نامبرینگ ستونی آیفون تصویری تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-3-واحدی-آنالوگ-نامبرینگ-ستونی-آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-3-واحدی-آنالوگ-نامبرینگ-ستونی-آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 17, 2022 جک پارکینگی نایس مدل Wingo 4024 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-نایس-مدل-Wingo-4024 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-نایس-مدل-Wingo-4024.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 13, 2022 پکیج آیفون تصویری 6 واحدی تکنما شماره 6 https://taknamashop.com/product/پکیج-آیفون-تصویری-6-واحدی-تکنما-شماره-6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-آیفون-تصویری-6-واحدی-تکنما-شماره-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 3, 2022 جک درب پارکینگ نایس مدل TOONA 5 https://taknamashop.com/product/جک-درب-پارکینگ-نایس-مدل-TOONA-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-پارکینگ-نایس-مدل-TOONA-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 14, 2022 موتور ریلی درب پارکینگ پروتکو مدل mover 15 https://taknamashop.com/product/موتور-ریلی-درب-پارکینگ-پروتکو-مدل-mover-15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/موتور-ریلی-درب-پارکینگ-پروتکو-مدل-mover-15.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 25, 2022 جک پارکینگی کانه گیتس مدل win 4 kit https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-کانه-گیتس-مدل-win-4-kit <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-کانه-گیتس-مدل-win-4-kit.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 23, 2022 آرام بند NHN سه سرعته مدل 87V https://taknamashop.com/product/آرام-بند-NHN-سه-سرعته-مدل-87V <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-NHN-سه-سرعته-مدل-87V.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 14, 2022 جک ریلی پروتکو مدل mover 8 https://taknamashop.com/product/جک-ریلی-پروتکو-مدل-mover-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-ریلی-پروتکو-مدل-mover-8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 25, 2022 جک پارکینگی فک مدل SBS400 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-فک-مدل-SBS400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-فک-مدل-SBS400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 27, 2022 جک درب ریلی فک مدل 884 https://taknamashop.com/product/جک-درب-ریلی-فک-مدل-884 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-ریلی-فک-مدل-884.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 30, 2022 جک درب کشویی فادینی مدل 633 JUNIOR https://taknamashop.com/product/جک-درب-کشویی-فادینی-مدل-633-JUNIOR <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-کشویی-فادینی-مدل-633-JUNIOR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 17, 2022 پنل 4 واحدی آنالوگ ستونی تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-4-واحدی-آنالوگ-ستونی-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-4-واحدی-آنالوگ-ستونی-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 18, 2022 پنل 4 واحدی آنالوگ نامبرینگ تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-4-واحدی-آنالوگ-نامبرینگ-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-4-واحدی-آنالوگ-نامبرینگ-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 18, 2022 پنل دو واحدی نامبرینگ آنالوگ آیفون تصویری تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-دو-واحدی-نامبرینگ-آنالوگ-آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-دو-واحدی-نامبرینگ-آنالوگ-آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 17, 2022 پنل نامبرینگ آنالوگ یک واحدی تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-نامبرینگ-آنالوگ-یک-واحدی-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-نامبرینگ-آنالوگ-یک-واحدی-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 17, 2022 جک ریلی درب پارکینگ فک مدل 741 https://taknamashop.com/product/جک-ریلی-درب-پارکینگ-فک-مدل-741 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-ریلی-درب-پارکینگ-فک-مدل-741.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 30, 2022 جک درب ریلی NICE مدل RUN 2500 https://taknamashop.com/product/جک-درب-ریلی-NICE-مدل-RUN-2500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-درب-ریلی-NICE-مدل-RUN-2500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 15, 2022 جک پارکینگی هیدرولیکی فادینی مدل APROLI https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-هیدرولیکی-فادینی-مدل-APROLI <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-هیدرولیکی-فادینی-مدل-APROLI.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 16, 2022 پنل 6 واحدی آنالوگ نامبرینگ تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-6-واحدی-آنالوگ-نامبرینگ-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-6-واحدی-آنالوگ-نامبرینگ-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 18, 2022 قفل برقی حیاطی سیزا مدل 671 https://taknamashop.com/product/قفل-برقی-حیاطی-سیزا-مدل-671 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قفل-برقی-حیاطی-سیزا-مدل-671.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 11, 2022 پنل 8 واحدی ساده تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-8-واحدی-ساده-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-8-واحدی-ساده-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 18, 2022 پکیج چهار واحدی تکنما شماره 3 https://taknamashop.com/product/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج چهار واحدی تکنما شماره 1 https://taknamashop.com/product/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج چهار واحدی تکنما شماره 4 https://taknamashop.com/product/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 پکیج چهار واحدی تکنما شماره 2 https://taknamashop.com/product/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پکیج-چهار-واحدی-تکنما-شماره-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 آرام بند دو زمانه NHN مدل 351 https://taknamashop.com/product/آرام-بند-دو-زمانه-NHN-مدل-351 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آرام-بند-دو-زمانه-NHN-مدل-351.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 14, 2022 جک ریلی درب پارکینگ V2 مدل پروتکو 2200 https://taknamashop.com/product/جک-ریلی-درب-پارکینگ-V2-مدل-پروتکو-2200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-ریلی-درب-پارکینگ-V2-مدل-پروتکو-2200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 26, 2022 جک پارکینگی کوچی مدل sprint 400 https://taknamashop.com/product/جک-پارکینگی-کوچی-مدل-sprint-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-پارکینگی-کوچی-مدل-sprint-400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 18, 2023